1
Portaspola Ausiliario a due posti Sew Mate SPR-030